– زمان مورد نیاز هر ویزیت، خدمات، اسامی ارائه دهندگان، روزها و ساعات کاری و نوبت های گرفته شده توسط خود مجموعه از طریق فرم های مربوطه به ایران پت مال اعلام می شود و ایران پت مال دخل و تصرفی در آن ندارد.

– مجموعه می بایست در اسرع وقت، ترجیحاً حداقل یک هفته قبل از زمان سر رسید، تغییرات بوجود آمده در سیستم نوبت دهی آنلاین خود را اعمال و به کاربران متأثر از آن اطلاع رسانی کند.

– در صورت وجود تأخیر، هر دو طرف (مجموعه و شخص نوبت گیرنده) موظف به اطلاع رسانی هستند.

– در صورت اعلام کنسلی از طرف نوبت گیرنده تا قبل از ۴۸ ساعت مانده به زمان نوبت، وجه به صورت کامل عودت داده می شود. از ۴۸ ساعت تا ۲۴ ساعت مانده به زمان نوبت، ۵۰% وجه عودت شده و پس از آن تا سر رسید نوبت ۲۰% وجه عودت می شود. پس از سر رسید نوبت امکان عودت وجه وجود ندارد.

– در صورت اعلام کنسلی از طرف مجموعه کل مبلغ استرداد می گردد. در صورتی که نوبت از طرف مجموعه کنسل نشده ولی ارائه دهنده تغییر کرده است بهتر است آن مجموعه ۲۴ ساعت قبل از زمان نوبت به گیرنده نوبت اطلاع رسانی کرده و آن شخص می تواند پس از اعلام کنسلی، خواهان دریافت کل وجه باشد.

-واریز وجه عودتی به نوبت گیرنده ها تا ۷۲ ساعت بعد از کنسل کردن نوبت به حساب اعلامی از جانب آن ها به مجموعه ایران پت مال صورت می گیرد.